Stage Hire.

ST1

8 x 1m x 1m x 0.4m Stage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day £160.00

Week £200.00

 

Free delivery and setup 15 Miles within Taunton

ST2

8 x 1m x 1m x 0.4m Stage 

8 x Par 56 parcans with dimmer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day £185.00

Week £225.00

 

Free delivery and setup 15 Miles within Taunton

ST3

8 x 1m x 1m x 0.4m Stage 

2x LED Lighting strip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day £200.00

Week £240.00

 

Free delivery and setup 15 Miles within Taunton

ST4

8 x 1m x 1m x 0.4m Stage 

10xLED Wireless uplighters with controller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day £300.00

Week £400.00

 

Free delivery and setup 15 Miles within Taunton